Vrtulník Bell model 205

Úspěch vrtulníku Bell UH-1A/B Iroquois podal přesvědčivý důkaz, že zá­kladní návrh tohoto víceúčelového stroje měl jen malé nedostatky. Jak by­lo podrobně uvedeno u modelu 204, byl UH-1 A/B současně vyvíjen pro roz­dílné účely a s různými motory. Začátkem r. 1960 navrhl Bell vylep­šenou verzi modelu 204 s delším tru­pem a zvětšeným prostorem kabiny, který vznikl přesunutím palivových ná­drží. Prostor pojal pilota, 14 osob nebo šest nosítek, či náklad do 1 814 kg. V červenci 1960 US Army objednala u Bella dodávku sedmi nových vrtulníků k provozním zkouškám pod označením YUH-1D. Bell je označil ja­ko Bell model 205. První stroj vzlétl 16. srpna 1961 a výsledkem úspěš­ných zkoušek byla objednávka US Army. První UH-1  byl dodán do Georgie 11th Air Assauit Division ve Fort Benningu 9. srpna 1963. Pohon­nou jednotkou byl turbohřídelový Avco Lycoming T53-L-11 o výkonu 820 kW (1 100 k). Standardní množství paliva o objemu 832 I zvětšovaly dvě vnitřní přídavné nádrže, které celkovou kapa­citu paliva zvětšily na 1 968 I. Násle­dovala výroba velkého počtu UH-1D pro US Army i pro ozbrojené síly jiných států. Dalších 352 strojů bylo vyrobeno v licenci u firmy Dornier v SRN pro Bundeswehr.

UH-1D nahradil ve výrobě UH-1H s výkonnějším turbohbdelovým moto­rem Avco Lycoming T53-L-13 o výko­nu 1 044 kW (1 400 k). Dodávky pro US Army začaly v září 1967 a tato varian­ta byla konečnou výrobní verzí. UH-1H se velkém vyráběl pro US Army, devět strojů bylo dodáno do RNZAF, 118 strojů vyrobil v licenci, podepsané v r. 1969, Tchaj-wan pro národní čínskou armádu. Verze UH-1 H zahrnuje CH-118 (původně CUH-1H) vyráběné Bellem pro kanadskou armá­du s první dodávkou deseti letadel 6. března 1968, dále HH-1 H – vrtulník pro záchranné práce. Těch bylo objedná­no 30 pro US Army, dodány byly bě­hem r. 1973.

UH-1 D/H plnil v širokém rozsahu po­vinnosti v jihovýchodní Asii a byl vyso­ce hodnocem při plnění bojové služby ve Vietnamu. Sehrál hlavní roli ve vá­lečných operacích v Laosu, Kambodži a v některých vzdálených částech již­ního Vietnamu. Historikové USAF po­ukazují zejména na významné půso­bení vrtulníku UH-1 právě při eva­kuacích z jihovietnamských bojišť. Omezený počet UH-1H s označe­ním EH-1H byl vyroben pro elektro­nický boj. První dodávky těchto strojů byly zahájeny v r. 1981. V rámci pro­gramu US Army pod názvem Stand-Off Target Acquisition System (SOTAS) byly čtyři vrtulníky modifikovány pro vy­hodnocování. Zachycovaly radarové údaje o pohybu na bojišti, vysílaly je dá­le na pozemní stanoviště a poskytova­ly tak informace o taktické situaci. US Army zamýšlí používat UH-1 H až do 21. století pro elektronický boj, eva­kuaci raněných, kladení min, zásobo­vání a přepravu mužstva. K uskuteč­nění tohoto programu je současný UH-1 H dále vyvíjen při zdokonalení vý­konné avioniky a vybavení, které dává stroji potřebné možnosti a prodlužuje
jeho životnost.

Bell také vyrábí komerční verzi UH-1 H pod označením model 205A-1. Je poháněna turbohřídelovým moto­rem Avco Lycoming T5313B s výko­nem 1 044 kW (1 400 k), sníženým na 932 kW (1 250 k). Kapacita paliva je u modelu 205A-1 8141 s možností zvý­šení na 1 495 I. Vrtulník je určen k širokému použití, a proto byla věnována zvýšená pozornost návrhu interiéru, který by umožňoval rychlou obměnu pro ambulanci, firemní přepravu či jako létající jeřáb. Na palubě může být 14 pasažérů a jeden pilot.

Italská Agusta vyrábí v licenci model 205 s označením AB-205A-1. V pod­statě je stejný jako výrobek Bellu. Odběrateli jsou italské vojenské sily a rovněž jiné státy. V Japonsku je ten­to typ veden pod názvem Fuji-Bell model 205A-1.

Technické údaje

Bell model 205/UH-1H

Typ: jednomotorový patnáctimístný vrtulník s jedním nosným rotorem
Pohonná jednotka: turbohřídelový Avco Lycoming T53-L-13 o výkonu 1 044 kW
Výkony: max. rychlost 204 km/h; dostup 3 840 m; dolet 511 km
Hmotnost: prázdná 2 363 kg; max. vzletová 4 309 kg
Rozměry: průměr nosného rotoru 14,63 m; průměr vyrovnávacího rotoru 2,59 m; délka trupu s nosným rotorem 17,62 m; výška včetně vyrovnávacího rotoru 4,43 m; plocha disku nosného rotoru 168,06 m2

UH-1H je nejrozšířenějším vrtulníkem v US Army i v jiných armádách. Používá se nejen k výsadkům, ale také jako záchranný, spojovací a k plnění dalších úkolů. Vrtulník 205 má delší kabinu a od modelu 204 se liší dvěma velkými okny ve dveřích kabiny.